BARANGÉ-BRUN SL aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de webpagina’s die toegangkelijk zijn voor de Gebruiker via links op har websites, en verklaart dat het onder geen enkele omstandigheid de inhoud van externes sites zal onderzoeken of controle erop uitoefenen.

Het garandeert bovendien niet de technische beschikbaarheid, nauwkeurigheid, waarachtigheid, geldigheid of wettigheid van de pagina’s die eigendom zijn van derden en die toegankelijk zijn via links op de website.

BARANGÉ-BRUN SL verklaart hierbij dat het alle nodige maatregelen heeft genomen om enige schade te voorkomen die het gevolg kan zijn van surfen op haar websites. BARANGÉ-BRUN SL aanvaardt bijgevolg in geen enkel geval verantwoordelijkheid voor enige schade die bij de Gebruiker werd berokkend doordat hij op internet surft.

BARANGÉ-BRUN SL aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor enige vorm van schade veroorzaakt berokkend aan de Gebruiker door fouten in het telecommunicatienetwerk of loskoppelingen dat leiden tot de opschorting, annulering, installatie of onderbreking van de dienstverlening van de website terwijl de dienst wordt verleend of van tevoren.

De toegang tot de website www.campingglobobarcelona.com houdt niet in dat het bedrijf verplicht is om de afwezigheid van virussen of andere schadelijke computerartikelen te controleren. Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om de juiste tools te gebruiken om schadelijke computerprogramma’s te detecteren en te verwijderen.

BARANGÉ-BRUN SL aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor enige schade berokkend aan de IT-apparatuur, documenten en/of bestanden van Gebruikers of derden terwijl de dienst geleverd wordt via de portal.

2 – RECLAME

De website www.campingglobobarcelona.com kan reclame of gesponsorde inhoud bevatten. De adverteerders en sponsors zijn de enige partijen die verantwoordelijk zijn om ervoor te zorgen dat het materiaal dat aangeleverd is om op de site geplaatst te worden voldoet aan de wetten die in ieder geval van toepassing kunnen zijn.

BARANGÉ-BRUN SL is niet aansprakelijk voor eventuele fouten, onnauwkeurigheden en onregelmatigheden in de inhoud van de reclame of van de sponsors.

3 – WIJZIGINGEN

BARANGÉ-BRUN SL behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de wijzigingen door te voeren die het nodig acht aan de inhoud van haar websites, hun gebruiksvoorwaarden en algemene voorwaarden. Deze wijzigingen kunnen via haar websites aangebracht worden, op elke manier die wettelijk is toegestaan, en zijn van toepassing zolang zij gepubliceerd zijn op de website en totdat ze door latere wijzigingen worden gewijzigd.

BARANGÉ-BRUN SL behoudt zich het recht voor om cookies te gebruiken om de surfervaring te personaliseren en te verbeteren wanneer de Gebruiker op haar websites surft. In overeenstemming met het beleid inzake gegevensbescherming van het bedrijf, BARANGÉ-BRUN SL informeert u hierbij dat cookies gekoppeld worden aan een anonieme gebruiker en zijn computer, en dat zij niet de voornnaam, noch de achternaam van de Gebruiker opleveren.

De Gebruiker kan zijn browser zodanig instellen dat hij op de hoogte wordt gebracht wanneer er cookies ontvangen worden en, indien hij dit wenst, voorkomen dat deze cookies geïnstalleerd worden op zijn harde schijf. De installatie van cookies in niet verplicht om toegang te krijgen tot de websites van BARANGÉ-BRUN SL.

De Gebruiker stemt ermee in om de inhoud niet te veranderen of te bewerken, te overnemen, kopiëren, verspreiden of anderszins openbaar te maken, tenzij de eigenaar van de overeenkomstige rechten hiervoor toestemming geeft of tenzij wettelijk toegestaan.

5 – GEGEVENSBESCHERMING

In overeenstemming met de bepalingen van de Spaanse Organieke Wet en de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en van de Raad van 27 April 2016, BARANGÉ-BRUN SL informeert hierbij de Gebruikers van haar websites over haar verplichting om de vertrouwelijkheid te bewaren van persoonlijke gegevens die verzameld worden door het bedrijf via de formulieren op haar websites. Deze verplichting blijft van toepassing nadat onze commerciële of contractuele relatie is beëindigd. Wij zullen in geen enkel geval de persoonlijke gegevens van de websitebezoekers en klanten openbaar maken zonder hun toestemming. Bezoekers jonger dan 13 jaar kunnen geen toestemming geven aan een bedrijf om hun gegevens te verzamelen en te verwerken; enkel hun wettelijke vertegenwoordigers (ouders of voogden) mogen dit namens hen doen. Bedrijven die gegevens moeten verwerken van minderjarigen jonger dan 13 jaar moeten over de middelen beschikken om de toestemming te verkrijgen van hun ouders of voogd, bijvoorbeeld via een email naar hen verstuurd dat een link bevat naar een elektronisch formulier. Er zullen aan minderjarigen jonger dan 13 jaar geen gegevens gevraagd worden inzake hun familiale omgeving; de enige uitzondering hierop zijn de identiteits- en contactgegevens van hun ouders.

Deze gegevens zullen opgenomen worden in een computerbestand onder de verantwoordelijkheid van de websitebeheerder van BARANGÉ-BRUN SL om de verbintenissen aangegaan tussen de partijen te vergemakkelijken, te versnellen en na te komen. Evenzo, BARANGÉ-BRUN SL informeert u hierbij over uw recht van toegang, die de Gebruiker in staat stellen om achter te halen welke persoonlijke gegevens worden bewaard door de beheerder van deze pagina, recht op rechtzetting, die de Gebruiker in staat stelt om fouten recht te zetten, onnauwkeurige en onvolledige gegevens te wijzigen en om de waarachtigheid van de gegevens te waarborgen, recht om een klacht in te dienen, waarmee de Gebruiker aan de verantwoordelijke van de verwerking van de gegevens kan verzoeken om de verwerking van zijn gegevens te stoppen, recht op verwijdering, dat de Gebruiker in staat stelt om de verwijdering van ongepaste of buitensporige gegevens te verzoeken, recht op beperking, via de welke de Gebruiker kan verzoeken dat de verwerking van zijn gegevens beperkt wordt zodra zij hun recht op beperking uitoefenen, en het recht van gegevensoverdraagbaarheid, dat betekent dat de Gebruiker een kopie kan verkrijgen van de persoonlijke gegevens die zij verstrekt hebben op de website om deze over te dragen aan andere diensten. Deze rechten kunnen uitgeoefend worden op elke wijze die het bewijs van verzending of ontvangst kan aantonen van het verzoek naar het adres: CARRETERA NACIONAL KM 660,9. Postcode: 08360. Stad: CANET DE MAR. Provincie: BARCELONA. E-mailadress: [email protected], ​​​​​​​​​​met een kopie van uw identiteitskaart of ander document dat uw identiteit bewijst.

Tenzij u ons anders informeert, gaan wij ervan uit dat uw gegevens niet zijn gewijzigd, dat u ermee instemt om ons op de hoogte te brengen van elke wijziging en dat wij toestemming hebben om uw gegevens te gebruiken als onderdeel van de relatie tussen de partijen.

Om uw gegevens te verzenden via een formulier op onze website, dient u eerst ons privacybeleid te hebben gelezen en te hebben aanvaard via een verplicht selectievakje onderaan het formulier.

In overeenstemming met de bepalingen van Artikel 21 van de Spaanse Wet 34/2002, inzake de diensten van de informatiemaatschappij en de elektronische handel (LSSI-CE), vragen wij om uw toestemming om u reclamecommunicatie te verzenden die wij relevant voor u achten, via email of elke equivalent elektronisch communicatiemiddel. U moet deze toestemming verlenen of weigeren via een verplicht selectievakje onder aan het formulier.

6 – INTELLECTUELE EIGENDOM

De intellectuele en industriële eigendomsrechten die verbonden zijn met alle teksten en afbeeldingen, samen met de middelen en de vormen van presentatie en de layout van de pagina’s behoren, rechtstreeks of als verkrijger, toe aan BARANGÉ-BRUN SL. Deze items worden bijgevolg beschouwd als intellectueel eigendom, en worden beschermd door de Spaanse wetgeving. Ze zijn zowel onderworpen aan de Spaanse als de EU-regelgevingen op dit gebied, en de internationale verdragen die door Spanje zijn goedgekeurd.

Alle rechten voorbehouden. In overeenstemming met de Spaanse wetgeving inzake intellectuele eigendom, elke reproductie, verspreiding, openbare mededeling of gebruik van het geheel of deel van de websites van BARANGÉ-BRUN SL zonder de uitdrukkelijke toestemming van BARANGÉ-BRUN SL is uitdrukkelijk verboden.

Bovendien, BARANGÉ-BRUN SL behoudt zich het recht voor om alle burgerlijke of strafrechtelijke procedures in te leiden dat zij passend acht, in het geval van onregelmatig gebruik van de website en zijn inhoud, of van niet-naleving van deze voorwaarden.

7 – VERTROUWENSMERKEN

Vertrouwensmerken zijn onderscheidende tekens die toegekend worden aan online winkels om hun kwaliteit en veiligheid in de sector van elektronische handel te bewijzen.

Om deze merken te verkrijgen, de winkels worden gecontroleerd en beoordeeld of ze voldoen aan de veiligheidscriteria voor aankopen, en voldoen aan alle wettelijke voorschriften met betrekking tot de privacy en de bescherming van gegevens van consumenten.

De winkels die over een vertrouwensmerk beschikken volgen een gedragscode en bieden de consumenten meestal eenvoudige, snelle en alternatieve procedures voor conflictoplossing.

8 – CERTIFICERING VAN NALEVING VAN DE LSSI-CE AND GEGEVENSBESCHERMING

www.campingglobobarcelona.com voldoet aan de huidige regelgeving inzake gegevensbescherming en met de LSSI-CE, en werd geadviseerd op inzake regelgevingen door GRUPO QUALIA; ten bewijze hiervan werden er digitale certificaten uitgereikt om op de site te tonen.

De rechtsverhouding tussen de Gebruiker en BARANGÉ-BRUN SL wordt geregeld door de huidige Spaanse wetgeving. Voor eventuele geschillen tussen BARANGÉ-BRUN SL en de Gebruiker, beide partijen onderwerpen zich naar de rechtbanken en gerechtshoven van ARENYS DE MAR.